Egészségpszichológiai mesterszak

Szak neve: egészségpszichológia mesterképzési szak (MSc)

Szerezhető szakképzettség: okleveles egészségpszichológus

Képzési idő: 4 félév

Képzési forma: államilag finanszírozott, teljes idejű, nappali tagozat és részidejű, levelező tagozat (költségtérítéses formában is indul)

Mi az egészségpszichológia?

Az egészségpszichológia a pszichológiai és egészségtudományi ismeretek olyan szintézise, mely az életmódtényezők jelentőségét vizsgálja az egészségi állapot vonatkozásában egyéni és közösségi szinten, s elemzi azok szerepét az egészség megőrzése, fejlesztése, a betegségek megelőzése és gyógyítása szempontjából, valamint a rehabilitáció területén. Szemléletében és módszertanában egészségközpontú megközelítésmódot érvényesít a testi betegségek és a hozzájuk kapcsolódó mentális problémák megelőzése és kezelése szintjén.

Mi a képzés célja?

Az egészségpszichológia mesterszakon olyan korszerű pszichológiai és egészségtudományi ismeretanyaggal és szemlélettel rendelkező szakembereket képzünk, akik az egyén és a közösség szintjén komplex egészségfejlesztési tevékenységre, a jellemzően mentális eredetű egészségproblémák megelőzésére, azonosítására és azok megszüntetésére kellő felkészültséggel rendelkeznek.

Miért egyedülálló az országban?

Magyarországon ez az első olyan pszichológus mesterképzés, amely orvos- és egészségtudományi bázison szerveződött meg, s került indításra. A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karának gondozásában folyó képzés biztosítja a magas színvonalú oktatást, és az ehhez kapcsolódó, releváns gyakorlati képzést

Miért van szükség egészségpszichológus mesterképzésre?

Hazánkban eddig csak a bölcsészettudományi karon képeztek pszichológusokat, távol az egészségügyi ellátás és a népegészségügy területétől. A hallgatók több mint 50%-ának érdeklődése azonban – felmérések tanúsága szerint – az egészségügy és a klinikai pszichológia irányába mutat. Az egészségpszichológia mesterképzés azon a területen, abban a közegben zajlik, ahová a hallgatók érdeklődése irányul, olyan orvosokat, pszichológusokat, népegészségügyi szakembereket egyesítő team részvételével, amelyben a végzett hallgatók is majdan tevékenységüket végzik.

Hogyan viszonyul az egészségpszichológia MSc más pszichológusképzésekhez?

Az orvos- és egészségtudományok területén alapított mesterszakon szerzett szakképzettség – okleveles egészségpszichológus – végzettségi szintje megfelel az „okleveles pszichológus” végzettségnek.

– Az egészségpszichológia MSc nagyobb hangsúlyt helyez az egészségtudományok megjelenítésére, mint a hasonló mesterképzések, mivel felkészítést ad az egészségügy különböző területein történő munkavégzésre.

– Felkészít a szintén orvos- és egészségtudományi területen folyó „klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus” képzésre.

– Biztosítja a továbblépés lehetőségét bármely más pszichológiai szak- és továbbképzésbe.

– Megalapozza az egészségtudományi doktori képzésbe való belépést.

Hol helyezkedhetnek el az egészségpszichológusok?

– Egészségügyi intézményekben (alapellátásban működő csoportpraxisok, rendelőintézetek, egészségházak, kórházak, csecsemőotthonok, idősek ellátására szolgáló intézmények, palliatív ellátást végző egységek, hospice szolgálatok).

– Krízis- és sürgősségi ellátást végző intézményekben (lelkisegély-szolgálatok, krízis-ambulanciák).

– Társadalmi segítőszolgálatoknál: családsegítő- és gyermekjóléti szolgálatoknál, valamint gyermekvédelmi szakszolgálatoknál.

– Szenvedélybetegeket ellátó intézményekben (drogambulanciák, bentlakásos intézmények, terápiás közösségek, nappali szanatóriumok).

– Életvezetést segítő magánszolgáltatásban, életmód-tanácsadóként.

– Munkaegészségüggyel foglalkozó intézményekben (Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet, foglalkozás-egészségügyi szolgálatok).

– Népegészségügyi intézményekben, egészségfejlesztéssel, egészségneveléssel foglalkozó helyi és országos intézetekben

– Önkormányzatok egészségüggyel foglalkozó intézményeiben (iskola-egészségügyi szolgálatok, egészségügyi osztályok).

– A rehabilitáció területén.

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok

1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: pszichológia alapképzési szak.

2. A 3. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

3. A 2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltételei:

– a mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 30 kredit az evolúciós és fejlődéslélektan, kísérleti, általános pszichológia, személyiséglélektan, szociálpszichológia, a pszichológia alkalmazása és története, diagnosztika a klinikai és egészségpszichológiában területekről.

Kik jelentkezhetnek az egészségpszichológia MSc képzésre?

– Viselkedéselemző BA alapképzési szakot végzettek.

– Okleveles pszichológusok a hagyományos képzési rendszerben szerzett oklevéllel.

– Orvosok (30 kreditértékű pszichológiai alapozó kurzus teljesítésével).

– Egészségügyi szociális munkások (30 kreditértékű pszichológiai alapozó kurzus teljesítésével).

– Népegészségügyi mesterképzési szak egészségfejlesztés specializáció szakot végzettek (30 kreditértékű pszichológiai alapozó kurzus teljesítésével).

Az MA szintű diplomával rendelkezők esetében a már korábban megszerzett pszichológiai, illetve egészségtudományi kreditek beszámíthatók a képzésbe.

Miért érdemes az egészségpszichológia mesterszakra jelentkezni?

Az egészségpszichológia mesterszak, mint egészségügyi végzettséget adó képzés: kompetenciát biztosít az egészségügy területén is a pszichológusok számára,

Főbb tantárgyak

Egészségpszichológia alapjai, patopszichológia, pszichoszomatika, pszichodiagnosztika, krízislélektan, segítő kapcsolatok és pszichoterápia, epidemiológia, népegészségügyi medicina, egészségfejlesztés, devianciák, népegészségtan, szexuálpszichológia, farmakopszichológia, Rorschach-teszt, klinikai egészségpszichológia, szupervízió, neuropszichológia, kutatásmódszertan, viselkedés-genetika.

Tárgyi feltételek

A Debreceni Egyetem, mint az ország egyik legnagyobb felsőoktatási intézményének szolgáltató egységei: Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, Informatikai Szolgáltató Központ, Mentálhigiénés Központ, Kulturális- és Konferenciaközpont, PONT Szolgáltató Központ, hallgatói civil szervezetek.

A szakmai képzést segítik: gyakorlótermek, előadótermek.

Humánerőforrás

A Debreceni Egyetem és a Népegészségügyi Kar kiemelkedő felkészültségű oktatógárdája vesz részt a képzésben, valamint nagy gyakorlati és oktatási tapasztalattal külső szakemberek várják a hallgatókat a gyakorlóhelyeken.

Ösztöndíjak

Erasmus pályázati lehetőség, Tehetséggondozó Program keretében kiemelt ösztöndíj-lehetőség, tudományos diákköri tevékenység, sportösztöndíj.

Jelentkezés

A jelentkezés részletes feltételeiről a Felsőoktatási felvételi tájékoztató című kiadványból és az Országos Felsőoktatási Információs Központ honlapjáról  (www.felvi.hu) lehet tájékozódni.

 

Képzési és kimeneti követelmények

Tájékoztató füzet a szakról