NÉPEGÉSZSÉGÜGYI MEDICINA TANSZÉK

Tanszékvezető: Dr. Kárpáti István egyetemi docens
 
A Tanszék elsődleges feladata a népegészségügyi medicina tantárgy oktatása, melynek legfontosabb célkitűzése a népegészségügyi jelentőséggel bíró betegségek okainak, korai felismerésének és komplex prevenciójának megismertetése. A hallgatók a képzés során ismerhetik meg a legfontosabb betegségek alapjait és a különböző betegségek megelőzésének és gondozásának lehetőségeit. A gyakorlati oktatás az adott témának megfelelő profilú klinikákon történik. 
A Népegészségügyi Medicina tárgyat népegészségügyi ellenőr szakon 4 félévben oktatjuk, amely a másod- és harmadéves hallgatókat érinti. Ezen túlmenően a Népegészségügyi Medicina tárgyat az előírt óraszámban a következő mesterszakokon is oktatjuk: népegészségügyi, egészségpszichológia, egészségpolitika.
 
Tanszéki elérhetőségek: 
DEOEC Belgyógyászati Intézet „A" Épület, Népegészségügyi Medicina Tanszék (II. em.)
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. 
Tel: 52/255-950, vagy klinikatelepről 55950
 
Tanszéki munkatársak: 
Dr. Kárpáti István tanszékvezető egyetemi docens, e-mail: karpati@belklinika.com
 
Dr. Köbling Tamás szakorvos, e-mail: kobling.tamas@belklinika.com 
Dr. Váradi Zita szakorvos, e-mail: varadiz@belklinika.com 
Tanulmányi felelős: 
Dr. Kádár András szakorvosjelölt, e-mail: andras.kadar.md@gmail.com 
Tanszéki titkárnő: 
Pápai Zsuzsanna, e-mail: zspapai@belklinika.com
 
Fogadóóra
A tanszék tanulmányi ügyekben a hallgatók számára a szorgalmi időszakban fogadóórát biztosít csütörtöki napokon 14:00-15:00 óra között. Időpont egyeztetés a titkárnőnél e-mail-ben történő előzetes bejelentkezés alapján történik. 
INFORMÁCIÓK A HALLGATÓKNAK
 
Vizsgafelkészülés, vizsgakövetelmények
Az alábbi kötelező irodalom valamint az előadásokon és a gyakorlatokon elhangzottak ismerete szükséges. 
(A vizsgafelkészülést segíti az előadások vetített anyagának internetes elérhetősége is: http://www.belklinika.com/NEF).
 
Kötelező irodalom: 
1. Ádány R., Kárpáti I., Paragh Gy. Népegészségügyi Medicina, Medicina Könyvkiadó Zrt. (várható megjelenése 2013. november)
2. Ádány R. (szerk.): Megelőző orvostan és népegészségtan, 2. kiadás, Medicina Könyvkiadó Zrt, 2012.
 
Ajánlott irodalom:
1. Boda Z., Tornai I. (szerk.): Klinikai alapismeretek fogorvos- és gyógyszerészhallgatóknak. Medicina Könyvkiadó Zrt. 2009. 
2. Tulassay Zs. (szerk.) A belgyógyászat alapjai, Medicina Könyvkiadó Zrt. 2007. 
3. Mark H. Beers (szerk.) MSD Orvosi Kézikönyv, Melania, 2006.
 
Az előadások és a gyakorlatok órarendje
A tárgy oktatásában résztvevő hallgatók az adott félév megkezdése előtt a Neptun rendszeren keresztül értesülhetnek az előadások helyéről, idejéről, az előadókról és a gyakorlatvezetőkről. Az első előadás során a csoportvezetők nyomtatásban is megkapják a teljes féléves órarendet. 
Az oktatásban résztvevő hallgatók az órarend részeként részletes információkat kapnak (vizsgafelkészülés, vizsgaidőszak, vizsgakövetelmények, tantárgyi követelmények, tanszéki elérhetőségek, fogadónap, stb.).
 
Tantárgyi követelmények 
Az előadásokon és a gyakorlatokon való megjelenés kötelező. A gyakorlatokon való megjelenést a hallgató a leckekönyvvel igazolja, amely előrenyomtatott formában tartalmazza hetekre és napokra dátumszerűen lebontva a gyakorlat tematikáját. Az adott gyakorlat leigazolása a gyakorlatvezető aláírásával és a gyakorlati ív lebélyegzésével történik.
 
Oktatási értekezlet
A tanszék minden félévben oktatási értekezletet hív össze, amelyen a tanszék munkatársai, a Népegészségügyi Kar Tanulmányi Osztályának képviselői és minden érintett szakról a hallgatói csoportvezetők vesznek részt, melyre a kar dékánja is meghívást kap. Az értekezlet időpontjáról, helyéről és napirendjéről a csoportvezetőket a Neptun rendszeren keresztül, valamint e-mail-ben értesíti a tanszék. 
Az oktatási értekezletek rendszeres napirendjei: tantárgyi követelmények, a hallgatói kommunikáció megbeszélése, a kiírt órarendből adódó csoportvezetői feladatok, a Népegészségügyi Medicina hallgatására kötelezett szakirányok integrálása a NELL-es oktatáshoz, a vizsgaidőszak, index aláírás rendje, vizsgaidőpontok tervezése, a hallgatók részéről felmerült kérdések, problémák megbeszélése, hallgatói fórum.
 
Index aláírása
Az index aláírása az előadásokon és a gyakorlatokon való részvételhez kötött. A gyakorlatokon való részvételt a hallgató az indexben elhelyezett leckekönyvvel (Gyakorlati igazoló ív) igazolja. 
Az indexeket az évfolyamfelelős hallgató összegyűjtve (névsorba szedve, a Gyakorlati igazolóívekkel ellátva) adja le a tanszéknek. Az index aláírás időpontját és helyét az órarendhez csatolt Információk c. mellékletben a hallgató a félév kezdetekor megkapja.